06-03-2023

INTERREG V-A | NABÓR WNIOSKÓW NA 15. POSIEDZENIE EKS W RAMACH FM

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska przypomina, że trwa ciągły nabór wniosków projektowych, przy czym na najbliższym 15. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego rozpatrywane będą  projekty z osi priorytetowej 2 (Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia),  osi priorytetowej 3 (Edukacja i kwalifikacje) oraz osi priorytetowej 4 (Współpraca instytucji i społeczności).
Projekty, które zostaną złożone do 18 kwietnia 2023 r. zostaną rozpatrzone na 15. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które odbędzie się najdalej w maju 2023 r.
Projekty nie mogą trwać dłużej niż do 30 czerwca br. Jednocześnie informujemy, że zostały określone ograniczone alokacje na nabór.
Prosimy o zapoznanie się z wersją 4.1 Wytycznych dla Wnioskodawcy wraz z załącznikami, które są opublikowane na naszych stronach internetowych.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji - po uprzednim umówieniu - podczas konsultacji Waszych propozycji i wniosków projektowych (również w formie dedykowanych warsztatów szkoleniowych).
Więcej na www.interreg.olza.pl .
 

Autor:

SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS