08-11-2023

NABÓR EKSPERTÓW REGIONALNYCH DO OCENY PROJEKTÓW W RAMACH FMP

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny projektów składanych do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko w Programie INTERREG Czechy – Polska 2021 – 2027 (zwanego dalej FMP) do następujących Priorytetów FMP:

 

Priorytet 2. Turystyka: Cel 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego.

Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców: Cel 4.1 Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju współpracy transgranicznej w danym tematycznym obszarze.

Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców: Cel 4.2 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.

 

Zadaniem ekspertów jest zapewnienie niezależnej oceny jakości finansowej i merytorycznej małych projektów oraz oceny ich aspektów transgranicznych. Eksperci muszą posiadać kwalifikacje oraz doświadczenia niezbędne do oceny małych projektów, wiedzę o regionie oraz zagadnieniach FMP.

 

Minimalne wymagania dotyczące ekspertów:

- wystarczające doświadczenia w dziedzinie odpowiadającej działaniom priorytetu FMP, w którym ekspert przeprowadza ocenę,

- wykształcenie wyższe lub 5 lat praktyki w dziedzinie odpowiadającej działaniom priorytetu FMP, w którym ekspert przeprowadza ocenę,

- wiedza na temat regionu, w którym dokonuje oceny – należy złożyć stosowne oświadczenie.

 

Dodatkowym atutem jest:

- doświadczenie eksperta wynikające z realizowania projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a zwłaszcza ze środków Unii Europejskiej; szczególny nacisk kładziony będzie na posiadane doświadczenie we współpracy transgranicznej płynące z realizacji projektów o charakterze transgranicznym;

- znajomość języka czeskiego w biernym stopniu.

 

W uzasadnionych przypadkach Zarządzający FMP zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wiedzy poprzez test o regionie, który zostanie przeprowadzony dla kandydatów w siedzibie właściwego Zarządzającego FMP.

Ponadto Zarządzający FM będzie zwracał uwagę na równomierne rozmieszczenie ekspertów pochodzących z różnych części Euroregionu oraz reprezentowanie różnych dziedzin współpracy potencjalnych małych projektów, a także doświadczenie eksperta w zakresie oceny projektów transgranicznych lub innych.

 

Osoba będąca ekspertem wyrazi zgodę na odbycie obowiązkowego szkolenia w trybie on-line w terminie 23.11.2023 r. (godz. 9:00).

 

Dokumenty związane z realizacją Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko dostępne są na stronie www.interreg.olza.pl. Szczegółowy opis Priorytetów, których nabór dotyczy znajduje się w Wytycznych dla Wnioskodawcy dostępnych na tej stronie.

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ewentualnych zgłoszeń na formularzu dostępnym tutaj w nieprzekraczalnym terminie do 22.11.2023 r. (decyduje data wpływu dokumentów) w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres biura SRiWR „Olza” - Rynek 18, 43-400 Cieszyn lub drogą elektroniczną na adres: biuro@olza.pl. W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną istnieje możliwość podpisania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. W przypadku podpisania dokumentów podpisem tradycyjnym (skan dokumentu) wybrani kandydaci na ekspertów zobowiązani będą przed podpisaniem umowy o przesłanie oryginałów podpisanych dokumentów składających się na ofertę.

Autor:

SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS