Stanovy sdružení

KODIFIKOVANÝ TEXT Z 16.04.2003

Kapitola I
OBECNÁ USTANOVENÍ


Par. 1

 1. Sdružení působící na základě tohoto stanov je pojmenováno: Asociace pro rozvoj a regionální spolupráci "Olza" a je dále označována jako sdružení.
 2. Sdružení je dobrovolným sdružením obcí a okresů Polské republiky, které pracují na rozvoji oblastí přiléhajících k polsko-české hranici v oblasti toku řeky Olzy.
 3. Sdružení je organizováno na základě zásad stanovených v:
  • zákoně z 8.3.1990 o teritoriální samosprávě /Jednotný text Sbírky zákonů č. 13, bod 74 z roku 1996 se změnami a doplňky/
  • zákoně ze dne 7.4.1989 "Zákon o sdruženích" /Sbírka zákonů č. 20, bod 104 se změnami a doplňky/
 4. Sdružení je právnickou osobou a je zapsáno do registru sdružení.

Par. 2

 1. Sídlem sdružení je město Těšín a oblastí jeho působení je území Polské republiky.
 2. Sdružení může navázat spolupráci s jakýmikoli domácími a zahraničními subjekty a vytvořit své pobočky a odštěpné závody.

Par. 3

Sdružení vykonává své úkoly ve svém jménu a na svou odpovědnost.

 

Kapitola II
CÍLE SDRUŽENÍ A ZPŮSOBY JEJICH REALIZACE


Par. 4

Cílem sdružení je podpora místního a regionálního rozvoje v oblastech stanovených v par. 1, bodu 2.


Par. 5

Sdružení realizuje své cíle prostřednictvím:

 1. Reprezentace a obhajoby zájmů svého území v zahraničních kontaktech v zemi i v zahraničí, zejména v rámci spolupráce s jinými domácími a zahraničními organizacemi a institucemi. Hledání nových možností ekonomického rozvoje a zaměstnanosti obyvatel, prostřednictvím činnosti zaměřené na zlepšení technické infrastruktury a iniciativ sloužících k přilákání investorů;
 2. Propagace příznivého obrazu regionu s důrazem na jeho výhodnou polohu a další přednosti podporující ekonomický rozvoj;
 3. Aktivity zaměřené na zlepšení stavu přírodního prostředí;
 4. Vzdělávací činnost zaměřená na výměnu informací, znalostí a zkušeností týkajících se místního a regionálního rozvoje;
 5. Kulturní a sportovní činnost pro popularizaci hodnot budujících regionální identitu obyvatel;
 6. Vytváření podmínek pro nejširší mezinárodní kontakty obyvatel s důrazem na přeshraniční spolupráci s samosprávami a dalšími organizacemi České republiky;
 7. Provádění vydavatelské, školicí a propagační činnosti týkající se rozsahu působnosti sdružení a jeho členů;
 8. Provádění proevropské činnosti, zejména informační a vzdělávací problematiky v rámci fungujícího u sdružení Euroregionálního centra evropských informací;
 9. Provádění činnosti v oblasti turistiky, zejména tvorby a propagace nadlokálních turistických produktů, shromažďování, zpracování a poskytování nadlokálních turistických informací v rámci fungující u sdružení Agentury pohraničních informací a spolupráce s turistickým odvětvím;
 10. Jakékoliv jiné činnosti, které mohou přispět k realizaci cílů sdružení a zájmů jeho členů, s ohledem na specifika polohy regionu v oblasti styku obcí Polska a České republiky a příležitostí, které tato poloha přináší pro pohraniční regiony obou států.

Kapitola III
ČLENOVÉ SDRUŽENÍ, JEJICH PRÁVA A POVINNOSTI


Par. 6

Členy sdružení mohou být pouze obce a okresy působící na území Polské republiky, které podporují cíle sdružení a deklarují ochotu účastnit se jeho prací a předloží usnesení Rady obce (Rady okresu) o přistoupení ke sdružení.


Par. 7

Podmínkou přistoupení ke sdružení je podání písemné deklarace do rukou představenstva, které předloží shromáždění návrh příslušného usnesení o přijetí do sdružení. Tento princip se nevztahuje na zakládající členy.


Par. 8

 1. Obce a okresy - členové sdružení se účastní práce orgánů sdružení prostřednictvím svých zástupců.
 2. Výběr a změna zástupce reprezentujícího člena provádí Rada obce (Rada okresu).
 3. Každý člen sdružení má jeden hlas.

Par. 9

 1. Každý člen Spolku má právo:
  • účastnit se jednání a hlasování Shromáždění,
  • předkládat návrhy a postuláty na zasedáních Shromáždění,
  • účastnit se aktivit pro realizaci programových cílů Spolku.
 2. Každý člen má pasivní i aktivní volební právo ve Spolku.

Par. 10

Každý člen Spolku má povinnost:

 1. aktivně se podílet na pracích Spolku,
 2. poskytovat pomoc orgánům Spolku v realizaci jejich programových úkolů;
 3. dodržovat stanovy, přijaté předpisy a právně přijatá usnesení orgánů Spolku;
 4. platit členské příspěvky a deklarované dávky.

Par. 11

 1. Člen Spolku může podat písemný nesouhlas vůči usnesení Shromáždění do 7 dnů od data jeho přijetí.
 2. Podání nesouhlasu zastaví vykonání usnesení a vyžaduje jeho znovu projednání.
 3. Vůči usnesení přijatému v důsledku podání nesouhlasu další nesouhlas nepřísluší.

Par. 12

Členství ve Spolku zaniká v případě:

 1. odchodu člena ze Spolku,
 2. vyloučení člena,
 3. likvidace nebo rozdělení obce,
 4. zániku Spolku.

Par. 13

Záměr odchodu by měl být oznámen Spolku nejpozději tři měsíce před dnem odchodu.


Par. 14

 1. Záměr vyloučení člena ze Spolku by měl být oznámen členovi nejpozději tři měsíce před plánovaným dnem vyloučení.
 2. Vyloučení může nastat v případě:
  • zjištění jednání na škodu Spolku,
  • neplacení příspěvků a dávek pro Spolek včas,
  • nepřizpůsobení se předpisům platným ve Spolku, a to zejména ustanovením stanov.
 3. O vyloučení člena ze Spolku rozhoduje Valné shromáždění členů většinou 2/3 hlasů za přítomnosti nejméně poloviny členů.

Kapitola IV
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ORGÁNY SPOLEČNOSTI


Par.15

Spolek má následující orgány:

 1. Valné shromáždění členů Spolku, dále jen "Shromáždění", je rozhodujícím a kontrolním orgánem Spolku.
 2. Vedení Spolku, dále jen "Vedení", je výkonným orgánem Spolku a reprezentuje Spolek navenek.
 3. Revizní komise, která je kontrolním orgánem Spolku.

Par.16

 1. Shromáždění svolává Vedení.
 2. Pravidelná shromáždění by měla být svolávána nejméně jednou za půl roku.
 3. Mimořádná shromáždění mohou být svolána také na požadavek nejméně 1/4 členů Shromáždění.

Par.17

 1. O svolání Shromáždění by měli být členové informováni písemně nejméně 14 dní před termínem Shromáždění. Zároveň by měli obdržet program Shromáždění a nezbytné dokumenty a materiály.
 2. Mimořádné Shromáždění může být svoláno nejméně 3 dny před termínem.

Par.18

Zasedání Shromáždění jsou zapisována. Zápis se vytváří během zasedání, a na dalším zasedání by měl být přečten a přijat Shromážděním.


Par. 19

Shromáždění řádně svolané je platné, pokud se ho účastní nejméně polovina členů. Usnesení shromáždění jsou přijímána absolutní většinou hlasů v otevřeném hlasování. Shromáždění má právo určit jiný způsob hlasování


Par. 20

Podrobná pravidla a postup svolávání Shromáždění a vedení jeho jednání stanoví řád Shromáždění, schválený Shromážděním. Návrh řádu Shromáždění předkládá Vedení.


Par. 21

Kompetence Shromáždění zahrnují:

 1. přijímání změn stanov Spolku,
 2. přijímání a vylučování členů Spolku,
 3. stanovování vnitřních řádů, pravidel chování Správní rady a Revizní komise,
 4. volbu a odvolání Správní rady a Revizní komise,
 5. stanovování výše členských příspěvků,
 6. posuzování a schvalování finančních a obsahových zpráv Správní rady,
 7. schvalování plánu materiálně-financováního Spolku,
 8. rozhodování o získávání půjček,
 9. stanovování zásad užívání a správy majetku Spolku včetně rozhodnutí o podnikatelské činnosti Spolku,
 10. odprodávání a nabytí nemovitého majetku,
 11. určování způsobu organizačně-technické podpory orgánů Spolku,
 12. rozpuštění Spolku.

Par. 22

 1. Kontrolním orgánem Spolku je Revizní komise. Revizní komise se skládá ze 3 osob zvolených na dobu 4 let.
 2. Revizní komisi volí Shromáždění.
 3. Do Revizní komise nemohou být jmenováni členové Správní rady a zaměstnanci Spolku.

Par. 23

 1. Rozhodnutí Revizní komise se přijímají prostou většinou hlasů.
 2. Zasedání a rozhodnutí Revizní komise by měly být zapisovány.

Par. 24

Správní radu Spolku tvoří:

 1. Předseda Spolku,
 2. Místopředseda Spolku,
 3. Členové v počtu 2 až 5 osob.

Par. 25

 1. Správní radu volí Shromáždění z řad zástupců obcí.
 2. Funkční období Správní rady trvá 4 roky.
 3. Při volbě jednotlivých členů Správní rady se hlasuje o každé kandidatuře zvlášť.
 4. Podrobná pravidla a postup voleb Správní rady určuje Shromáždění členů.

Par. 26

Po skončení funkčního období Správní rada úřaduje až do ustavení nové Správní rady.


Par. 27

K pravomocem Správní rady patří všechny záležitosti Spolku, které nejsou stanovami vyhrazeny pro jiné orgány, a zejména:

 1. provádění usnesení Shromáždění,
 2. vedení všech záležitostí Spolku, včetně dohledu nad prací kanceláře Spolku,
 3. správa majetku Spolku na základě ustanovení tohoto Stanovu a zásad stanovených Shromážděním,
 4. příprava návrhu plánu materiálně-financováního Spolku, předkládání Shromáždění ročních zpráv o provádění tohoto plánu,
 5. předkládání Shromáždění zpráv o činnosti a stavu majetku Spolku,
 6. dozor nad vedením účetnictví Spolku,
 7. příprava návrhů usnesení Shromáždění,
 8. svolávání Valného shromáždění členů,
 9. přijímání a propouštění zaměstnanců kanceláře Spolku,
 10. určování zmocněnců Správní rady Spolku.

Par. 28

Předseda Spolku řídí práci Správní rady a reprezentuje Spolek navenek.


Par. 29

 1. Správní rada vykonává své úkoly za pomoci kanceláře Spolku.
 2. Kancelář Spolku funguje na základě řádu schváleného Shromážděním.
 3. Prací kanceláře Spolku řídí ředitel kanceláře.


Kapitola V
MAJETEK SPOLEK


Par. 30

 1. Spolek vede finanční hospodářství na základě ročních plánů materiálně-financováního.
 2. Spolek vede samostatné účetnictví.

Par. 31

Příjmy Spolku by měly být využity na provádění stanovové činnosti a na udržování Spolku.


Par. 32

Příjmy Spolku jsou zejména:

 1. členské příspěvky,
 2. příjmy z majetku spolku,
 3. dotace, dary, závěti,
 4. jednorázové příjmy získané z prodeje části majetku,
 5. příjmy z podnikatelské činnosti,
 6. ostatní příjmy.

Par. 33

Výše členských příspěvků – s dodržením zásady, že výše příspěvku vloženého krajem je 25 % příspěvku vloženého obcemi - určuje Shromáždění na návrh Správní rady. Příspěvky by měly být placeny do konce I. čtvrtletí každého kalendářního roku.

Par. 34

 1. Výbor spolku sestavuje roční hmotně finanční plán zahrnující všechny příjmy a výdaje plánované v daném roce.
 2. Plán hmotně-financní musí být projednán a schválen shromážděním před začátkem kalendářního roku.
 3. Nejpozději do tří měsíců po skončení kalendářního roku by měl výbor předložit shromáždění zprávu o provedení plánu hmotně-financního za předchozí rok.

Par. 35


K uzavírání smluv, udělování plných mocí a skládání prohlášení vůle ve věcech majetkových je vyžadována spolupráce dvou členů výboru, přičemž jedním z nich by měl být předseda nebo místopředseda.
 

Kapitola VI
ZMĚNA STANOV A ZRUŠENÍ SDRUŽENÍ

Par. 36

 1. Změny ve stanovách provádí Valné shromáždění členů.
 2. Změna stanov vyžaduje usnesení přijaté většinou 2/3 hlasů při přítomnosti alespoň poloviny členů.

Par. 37

Zrušení spolku nastává na návrh nejméně 1/3 členů spolku - usnesením shromáždění, přijatým většinou dvou třetin hlasů.

Par. 38

Usnesení o zrušení stanoví způsob likvidace a cíle určení majetku spolku.
 

Kapitola VII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Par. 39

Tento Stanovy nabývají účinnosti po právoplatnosti příslušného rozhodnutí rejstříkového soudu.


Par. 40

První Valné shromáždění členů svolá Zakládající výbor do 1 měsíce od data registrace spolku