Statut Stowarzyszenia

TEKST JEDNOLITY Z 16.04.2003

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Par. 1

 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" i zwane jest dalej stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym porozumieniem gmin i powiatów Rzeczpospolitej Polskiej, działających na rzecz rozwoju obszarów przylegających do granicy polsko-czeskiej w rejonie biegu rzeki Olzy.
 3. Stowarzyszenie jest zorganizowane w oparciu o zasady określone w:
  • ustawie z dnia 8.03.1990 o samorządzie terytorialnym /Tekst jednolity Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm./
  • ustawie z dnia 7.04.1989 "Prawo o stowarzyszeniach" /Dz.U. nr 20, poz.104 z późn. zm./
 4. Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń

Par. 2

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Cieszyn, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może podejmować współpracę z wszelkimi podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz tworzyć swoje filie i oddziały.

Par. 3

Stowarzyszenie wykonuje swoje zadania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

 

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI


Par. 4

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego na terenach określonych w par.1, pkt.2.


Par. 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Stowarzyszenie w ramach swoich zadań reprezentuje i broni interesów swojego terenu w zewnętrznych kontaktach w kraju i za granicą, w szczególności w ramach współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami. poszukiwanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego i zatrudnienia mieszkańców, poprzez działania zmierzające do poprawy infrastruktury technicznej, i inicjatywy służące przyciągnięciu inwestorów;
 2. upowszechnianie korzystnego wizerunku regionu z naciskiem na jego korzystne położenie i inne walory sprzyjające ekonomicznemu rozwojowi;
 3. działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego;
 4. działalność edukacyjną mającą na celu wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego;
 5. działalność kulturalną i sportową dla popularyzacji wartości budujących tożsamość regionalną mieszkańców;
 6. tworzenie warunków dla najszerszych kontaktów międzynarodowych mieszkańców ze szczególnym naciskiem na współpracę transgraniczną z samorządami i innymi organizacjami Republiki Czech;
 7. prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej zakresu działania Stowarzyszenia i jej członków;
 8. prowadzenie działalności proeuropejskiej, w szczególności problematyki informacyjnej i edukacyjnej w ramach funkcjonującego przy Stowarzyszeniu Euroregionalnego Centrum Informacji Europejskiej;
 9. prowadzenie działalności z obszaru turystyki, w szczególności tworzenia i promocji ponadlokalnych produktów turystycznych, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania ponadlokalnej informacji turystycznej w ramach funkcjonującej przy Stowarzyszeniu Agencji Informacji Przygranicznej oraz współpracy z branżą turystyczną;
 10. wszelkie inne działania mogące przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia i interesów jego członków, z uwzględnieniem specyfiki położenia regionu na obszarze styku gmin Polski i Czech oraz szans jakie to położenie stwarza dla regionów przygranicznych obu państw.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


Par. 6

Członkami Stowarzyszenia mogą być wyłącznie gminy i powiaty działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które popierają cele Stowarzyszenia i deklarują chęć uczestniczenia w jego pracach oraz przedstawią uchwałę Rady Gminy (Rady Powiatu) o przystąpieniu do Stowarzyszenia.


Par. 7

Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest złożenie pisemnej deklaracji na ręce Zarządu, który przedstawia Zgromadzeniu projekt stosownej uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia. Zasada ta nie dotyczy członków założycieli.


Par. 8

 1. Gminy i powiaty - członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w pracach organów Stowarzyszenia za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
 2. Wyboru i zmiany przedstawiciela reprezentującego członka dokonuje Rada Gminy (Rada Powiatu).
 3. Każdy członek Stowarzyszenia posiada jeden głos.

Par. 9

 1. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo:
  • brać udział w obradach i głosowaniach Zgromadzenia,
  • przedstawiać wnioski i postulaty na posiedzeniach Zgromadzenia,
  • uczestniczyć w działaniach dla realizacji celów programowych Stowarzyszenia.
 2. Każdy członek ma bierne i czynne prawo wyborcze w Stowarzyszeniu.

Par. 10

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
 2. udzielać pomocy organom Stowarzyszenia w realizacji ich zadań programowych;
 3. stosować się do statutu, przyjętych regulaminów oraz prawnie podjętych postanowień organów Stowarzyszenia;
 4. płacić składki członkowskie oraz zadeklarowane świadczenia.

Par. 11

 1. Członek Stowarzyszenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty jej podjęcia.
 2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.
 3. W stosunku do uchwały podjętej w wyniku wniesienia sprzeciwu kolejny sprzeciw nie przysługuje.

Par. 12

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

 1. wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
 2. wykluczenia członka,
 3. likwidacji lub podziału gminy,
 4. rozwiązania Stowarzyszenia.

Par. 13

Zamiar wystąpienia powinien zostać oznajmiony Stowarzyszeniu najpóźniej na trzy miesiące przed dniem wystąpienia.


Par. 14

 1. Zamiar wykluczenia członka ze Stowarzyszenia należy oznajmić członkowi najpóźniej na trzy miesiące przed dniem zamierzonego usunięcia.
 2. Wykluczenie może nastąpić w razie:
  • stwierdzenia działania na szkodę Stowarzyszenia,
  • niepłacenie w terminie obowiązujących składek i świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  • niestosowania się do przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu, a zwłaszcza do postanowień Statutu.
 3. O wykluczenie członka ze Stowarzyszenia stanowi Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków .

Rozdział IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA


Par.15

Stowarzyszenie posiada następujące władze:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Zgromadzeniem", jest organem stanowiącym i kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem", jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 3. Komisja Rewizyjna, która jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

Par.16

 1. Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
 2. Zgromadzenia zwyczajne powinny być zwoływane co najmniej raz na pół roku.
 3. Zgromadzenia nadzwyczajne może być zwołane również na żądanie co najmniej 1/4 członków Zgromadzenia.

Par.17

 1. O zwołaniu Zgromadzenia członkowie powinni być powiadomieni pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia. Jednocześnie powinni otrzymać porządek Zgromadzenia oraz niezbędne dokumenty i materiały.
 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie może być zwołane co najmniej 3 dni przed terminem.

Par.18

Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół sporządza się w trakcie posiedzenia, a na następnym posiedzeniu winien być on odczytany i przyjęty przez Zgromadzenie.


Par. 19

Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków. Uchwały zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. Zgromadzenie ma prawo do ustalenia innego sposobu głosowania


Par. 20

Szczegółowe zasady i tryb zwoływania Zgromadzenia oraz prowadzenia jego obrad określa regulamin Zgromadzenia, uchwalony przez Zgromadzenie. Projekt regulaminu Zgromadzenia przedkłada Zarząd.


Par. 21

Do kompetencji Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
 2. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 3. ustanawianie regulaminów czynności własnych, zasad działania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Zarządu,
 7. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Stowarzyszenia,
 8. stanowienie w sprawach zaciągania pożyczek,
 9. ustanawianie zasad sposobu użytkowania i zarządzania majątkiem Stowarzyszenia w tym decyzje o podjęciu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej,
 10. zbywanie i nabywanie majątku nieruchomości,
 11. ustalanie sposobu obsługi organizacyjno-technicznej władz Stowarzyszenia,
 12. rozwiązanie Stowarzyszenia.

Par. 22

 1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych na okres 4 lat.
 2. Komisję Rewizyjną wybiera Zgromadzenie.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być powołani członkowie Zarządu i pracownicy Stowarzyszenia.

Par. 23

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Posiedzenia i uchwały Komisji Rewizyjnej powinny być protokołowane.

Par. 24

Zarząd Stowarzyszenia stanowią:

 1. Prezes Stowarzyszenia,
 2. Wiceprezes Stowarzyszenia,
 3. Członkowie w liczbie 2 do 5 osób.

Par. 25

 1. Zarząd wybierany jest przez Zgromadzenie spośród przedstawicieli gmin.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Przy wyborze poszczególnych członków Zarządu głosuje się na każdą kandydaturę oddzielnie.
 4. Szczegółowe zasady i tryb wyborów Zarządu określa Zgromadzenie Członków.

Par. 26

Po zakończeniu kadencji Zarząd urzęduje aż do ukonstytuowania się nowego Zarządu.


Par. 27

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Stowarzyszenia nie zastrzeżone statutem na rzecz innych organów, a w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał Zgromadzenia,
 2. prowadzenie całości spraw Stowarzyszenia, w tym nadzorowanie pracy Biura Stowarzyszenia,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w oparciu o przepisy niniejszego Statutu i zasady ustalone przez Zgromadzenie,
 4. sporządzanie projektu planu rzeczowo-finansowego Stowarzyszenia, przedstawianie Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z wykonania tego planu,
 5. składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątku Stowarzyszenia,
 6. nadzór nad prowadzeniem księgowości Stowarzyszenia,
 7. przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia,
 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 9. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Stowarzyszenia,
 10. wyznaczanie pełnomocników Zarządu Stowarzyszenia.

Par. 28

Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.


Par. 29

 1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia.
 2. Biuro Stowarzyszenia działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.
 3. Pracą Biura Stowarzyszenia kieruje Dyrektor Biura.


Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


Par. 30

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie rocznych planów rzeczowo-finansowych.
 2. Stowarzyszenie prowadzi odrębną rachunkowość.

Par. 31

Dochody Stowarzyszenia powinny być przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej i utrzymanie Stowarzyszenia.


Par. 32

Dochodami Stowarzyszenia są w szczególności:

 1. składki członków,
 2. dochody z majątku stowarzyszenia,
 3. dotacje, darowizny, zapisy,
 4. wpływy jednorazowe uzyskane ze sprzedaży części majątku,
 5. dochody z działalności gospodarczej,
 6. inne wpływy.

Par. 33

Wysokość składek członkowskich – z zachowaniem zasady, że wysokość składki wnoszonej przez powiaty ziemskie stanowi 25 % składki wnoszonej przez gminy - ustala Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Składki winny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego.

Par. 34

 1. Zarząd Stowarzyszenia układa roczny plan rzeczowo finansowy obejmujący wszystkie dochody i wydatki planowane w danym roku.
 2. Plan rzeczowo-finansowy być rozpatrzony i uchwalony przez Zgromadzenie przed rozpoczęciem roku kalendarzowego.
 3. Najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego Zarząd powinien złożyć Zgromadzeniu sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za poprzedni rok.

Par. 35


Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, przy czym jednym z nich powinien być prezes lub wiceprezes.
 

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Par. 36

 1. Zmian w statucie dokonuje Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zmiana statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.

Par. 37

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia - uchwałą Zgromadzenia, podjętą większością dwóch trzecich głosów.

Par. 38

Uchwała o rozwiązaniu określa sposób likwidacji i cele przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 

Rozdział VII
PRZEPISY KOŃCOWE

Par. 39

Niniejszy Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.


Par. 40

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków zwoła Komitet Założycielski w ciągu 1 miesiąca od daty zarejestrowania Stowarzyszenia