Umowa Euroregionu Śląsk Cieszyński

UMOWA O WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ

POD NAZWĄ:

EUROREGION ŚLĄSK CIESZYŃSKI - TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO

zawarta w dniu 22 kwietnia 1998 w Cieszynie pomiędzy:

STRONĄ POLSKĄ reprezentowaną przez:
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" z siedzibą w Cieszynie

(Sdružení rozvoje a regionální spolupráce "Olza" ze sídlem w Cieszynie)

a

STRONĄ CZESKĄ reprezentowaną przez:
Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Cieszyńskiego z siedzibą w Czeskim Cieszynie 
(Regionální sdružení česko - polské spolupráce Těšínského Slezska se sídlem v Českém Těšíně)

 

Preambuła
 

"Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" z siedzibą w Cieszynie" i "Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Cieszyńskiego z siedzibą w Czeskim Cieszynie", dalej nazywane stronami,

 • wspierając ideę współpracy transgranicznej i jedności europejskiej,
 • w trosce o rozwój wzajemnych i przyjacielskich stosunków między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską,

w myśl "Umowy pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy transgranicznej", zawartej w dniu 8 września 1994 w Warszawie, a przy tym biorąc pod uwagę:

 • postanowienia "Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi", przyjętej przez Radę Europy w Madrycie, w dniu 21 maja 1980;
 • cel "Umowy o współpracy regionalnej", zawartej 24 marca 1993 w Czeskim Cieszynie i 10 stycznia 1996 w Kyjově , pomiędzy stroną polską reprezentowaną przez Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej z siedzibą w Cieszynie a stroną czeską reprezentowaną przez Radę Regionalną Rozwoju i Współpracy z siedzibą w Trzyńcu i Związek Komunalny Powiatu Karwina,

postanowiły podpisać umowę o współpracy regionalnej pod nazwą "Euroregion Śląsk Cieszyński"

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Umowa ta nie jest sprzeczna z treścią odpowiednich przepisów prawnych obowiązujących w państwach poszczególnych stron tej umowy.
   
 2. W wypadku istnienia w systemie prawnym państwa, którejkolwiek ze stron tej umowy, obowiązku jej zatwierdzenia lub uzgodnienia przez odpowiednie władze państwowe jako warunku ważności tej umowy, strony są zobowiązane wystąpić z wnioskiem o taką decyzję.
   
 3. Euroregion nie ma charakteru ponadnarodowego ani ponadpaństwowego, ale jest dobrowolną wspólnotą stowarzyszeń, których porozumienie służy ich wzajemnej współpracy.

§ 2
Nazwa, siedziba, znak

 1. Nazwa wspólnoty zwanej dalej Euroregionem brzmi:
  w języku polskim: Euroregion Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko
  w języku czeskim: Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński
   
 2. Obie strony mogą używać skróconej nazwy Euroregionu w własnym języku.
   
 3. Siedzibą organów Euroregionu jest miasto Cieszyn w Rzeczpospolitej Polskiej i miasto Czeski Cieszyn w Republice Czeskiej.
   
 4. Euroregion będzie używać znaku, który zostanie ustalony w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy, ochrona nazwy i znaku jest sprawą poszczególnych stron umowy.

§ 3
Definicje terytorialne

 1. Członkami wspólnoty - Euroregionu są:
  • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" z siedzibą w Cieszynie w Rzeczpospolitej Polskiej
  • Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Cieszyńskiego z siedzibą w Czeskim Cieszynie w Republice Czeskiej
    
 2. Euroregion działa na terytorium członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" z siedzibą w Cieszynie w Rzeczpospolitej Polskiej i na terytorium członków Regionalnego Stowarzyszenia Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Cieszyńskiego z siedzibą w Czeskim Cieszynie w Republice Czeskiej.
   
 3. Strony umowy będą regularnie informować się o zmianach w członkostwie swoich stowarzyszeń oraz o zmianach terytorialnych w poszczególnych częściach Euroregionu.

§ 4
Postanowienia prawne

 1. Euroregion jest umową o wspólnocie polskich i czeskich stowarzyszeń miast, gmin oraz związków gmin. Stowarzyszenia te działają na podstawie przepisów prawnych państwa, w którym są zarejestrowane.
   
 2. Euroregion nie ma osobowości prawnej.
   
 3. Współpraca w ramach Euroregionu jest nastawiona na zharmonizowanie działań w zgodzie z celami Euroregionu wymienionymi w § 5 porozumienia
   
 4. Euroregion i wszystkie jego organy pracują w zgodzie z przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej.
   
 5. Szczegółowe zasady działania Euroregionu określa jego statut, który uchwala Rada Euroregionu.

§ 5
Zadania i cele

 1. Euroregion wspiera rozwój w obszarach przygranicznych, a zwłaszcza w takich dziedzinach jak:
  1. Wymiana doświadczeń i informacji dot. rozwoju regionu,
  2. Wymiana doświadczeń i informacji dotyczących rynku pracy,
  3. Współpraca przy planowaniu przestrzennym,
  4. Rozwiązywanie wspólnych problemów w dziedzinie transportu, komunikacji i łączności oraz bezpieczeństwa obywateli,
  5. Rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących ekologii i środowiska naturalnego,
  6. Współpraca przy zapobieganiu i likwidacji następstw klęsk żywiołowych,
  7. Współpraca w dziedzinie gospodarczej i handlowej,
  8. Rozwój turystyki, ruchu podróżnych łącznie z dalszym usprawnieniem ruchu granicznego,
  9. Akcje wspierające rozwój kultury, oświaty i sportu, zwłaszcza wymiana informacji dotyczących tych działań,
  10. Wymiana kulturalna i opieka nad wspólnym dziedzictwem kultury,
  11. Wzajemna współpraca służb ratowniczych i górskich na terenie Euroregionu,
  12. Współpraca między szkołami i młodzieżą na terenie Euroregionu.

    
 2. Euroregion wspiera w ramach swoich możliwości interesy miast i gmin, stowarzyszeń, organizacji i osób fizycznych, które odpowiadają celom rozwojowym regionu.
   
 3. Euroregion wspomaga na poziomie regionalnym wszystkie te działania, które prowadzą do przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej.
   
 4. Euroregion wspiera zawieranie międzynarodowych umów, prowadzących do współpracy transgranicznej.

§ 6
Organy

 1. Organami Euroregionu są:
  1. Rada Euroregionu,
  2. Sekretariat Euroregionu.

§ 7
Rada Euroregionu

 1. Rada Euroregionu jest najwyższym organem Euroregionu.
   
 2. Radę Euroregionu tworzy ośmiu członków delegowanych po czterech z każdej ze stron.
   
 3. Rada Euroregionu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i jego zastępcę, przy respektowaniu zasady rozdziału funkcji między obie strony oraz przemienności ich kadencji. Jeżeli nie będzie postanowione inaczej, pierwszy przewodniczący zostanie wybrany losowo z dwóch kandydatów (jeden kandydat z każdej strony).
   
 4. Okres kadencji Rady Euroregionu odpowiada okresom kadencji organów delegujących poszczególnych stron.
   
 5. Zwyczajne posiedzenia Rady Euroregionu są zwoływane minimum dwa razy w ciągu roku, z tego jedno posiedzenie jest połączone z walnym zgromadzeniem przedstawicieli gmin i stowarzyszeń, w celu zaznajomienia się z programem działania Euroregionu.
   
 6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Euroregionu może być zwołane kiedykolwiek na podstawie wniosku dwóch członków Rady Euroregionu.
   
 7. Posiedzenie Rady zwołuje Sekretariat Euroregionu.
   
 8. Do zadań Rady należy :
  1. uchwalenie statutu Euroregionu,
  2. uchwalanie wspólnych zamierzeń,
  3. decydowanie o warunkach wykorzystania wspólnych środków finansowych,
  4. uchwalanie sprawozdań o wykorzystaniu środków finansowych,
  5. powoływanie członków sekretariatu,
  6. tworzenie grup roboczych,
  7. delegowanie przedstawicieli reprezentujących Euroregion na zewnątrz.
    
 9. Rada może na swoje posiedzenia zaprosić, z głosem doradczym, przedstawicieli organów władzy i administracji państwowej.

§ 8

Sekretariat Euroregionu

 

 1. Sekretariat jest organem wykonawczym Euroregionu.
   
 2. Sekretariat tworzy dwóch Sekretarzy, prowadzących Biuro Sekretariatu. Każdy sekretarz ma swojego zastępcę.
   
 3. W sprawach bieżącej działalności sekretarze wykonują swoje funkcje samodzielnie. W innych sprawach działają w porozumieniu.
   
 4. Biuro Sekretariatu wypełnia funkcje administracyjne Euroregionu.
   
 5. Działanie Biura jest wewnętrzną sprawą każdej ze stron, które dla realizacji swojej działalności zapewniają warunki do funkcjonowania tego biura.
   
 6. Do zadań Sekretariatu Euroregionu należy:
  1. Prezentowanie Euroregionu na zewnątrz.
  2. Zwoływanie posiedzeń Rady Euroregionu.
  3. Przygotowywanie i przedłożenie projektów uchwał Rady Euroregionu i przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Zgromadzenia przedstawicieli municypalnych stowarzyszeń narodowych.
  4. Realizacja uchwał Rady Euroregionu.
  5. Prowadzenie Biura Sekretariatu.

§ 9
Grupy robocze stałe lub tymczasowe

 1. Grupy robocze oraz ich skład są powoływane przez Radę Euroregionu.
   
 2. Grupy robocze wypracowują propozycje wspólnych projektów i realizują zadania zlecone przez Radę Euroregionu
   
 3. Grupy robocze działają w porozumieniu z Sekretariatem Euroregionu
   
 4. Grupy robocze nie są organami Euroregionu.

§ 10
Podejmowanie uchwał

 1. Uchwały podejmuje wyłącznie Rada Euroregionu
   
 2. Rada może podjąć uchwałę, jeżeli na posiedzeniu są obecni minimum dwaj członkowie z każdego stowarzyszenia.
   
 3. Uchwały przyjmuje się za zgodą wszystkich obecnych członków Rady.
   
 4. Wszelkie pisma i dokumenty będą sporządzane w języku polskim i czeskim.

§ 11
Finansowanie

 1. Środki finansowe na działalność Euroregionu są gromadzone na oddzielnych rachunkach bankowych stron i mogą być tworzone:
  1. przez składki poszczególnych stron Euroregionu z ich środków własnych,
  2. przez dotacje,
  3. przez dary,
  4. przez inne źródła finansowania.
    
 2. O sposobie finansowania zadań decyduje, Rada Euroregionu. Podstawą uchwały jest plan finansowy opracowany na podstawie zadeklarowanych przez strony środków.
   
 3. Gospodarka finansowa Euroregionu jest jawna dla stron.
   
 4. Działanie Biura Sekretariatu jest finansowane przez stronę, która to Biuro utworzyła zgodnie z § 8 pkt. 5.

§ 12
Rozwiązanie Euroregionu

 1. Euroregion rozwiązuje się, jeżeli jedna ze stron pisemnie oznajmi dobrowolne zakończenie swojego członkowstwa.
   
 2. W przypadku rozwiązania Euroregionu mają zastosowanie postanowienia § 13 pkt. 3-5.

§ 13
Czas trwania umowy

 1. Umowa niniejsza zawarta została na czas nieokreślony.
   
 2. Treść umowy można zmienić za zgodą obu stron z zastrzeżeniem par.1 ust.2 Zmiany wymagają formy pisemnej.
   
 3. Umowa traci ważność, jeżeli jedna ze stron ogłosi swoje wystąpienie z Euroregionu.
   
 4. Wystąpienie z Euroregionu strona powinna ogłosić Radzie Euroregionu minimum sześć miesięcy przed planowaną datą wystąpienia.
   
 5. O sposobie likwidacji Euroregionu i zaspokojeniu wszystkich jego zobowiązań decyduje Rada Euroregionu.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Umowa niniejsza została sporządzona w czterech egzemplarzach w języku polskim i w czterech w języku czeskim, przy czym obie wersje mają tę samą moc prawną.
   
 2. Każda strona umowy otrzymuje trzy egzemplarze w swoim języku i jeden egzemplarz w języku drugiej strony umowy.
   
 3. Wszystkie egzemplarze umowy zostaną podpisane przez statutowych przedstawicieli obu stron.
   
 4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.


PODPISY STRON UMOWY:
 

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy
Regionalnej "Olza" 

 1. Jan Olbrycht
 2. Marek Dorsz

Regionalne Stowarzyszenie
Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Cieszyńskiego

 1. Lubomir Kuźnik
 2. Igor Petrov