Smlouva Euroregionu Těšínské Slezsko

DOHODA O REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI

POD NÁZVEM:

EUROREGION TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - ŚLĄSK CIESZYŃSKI

uzavřená dne 22. dubna 1998 v Těšíně mezi:

POLSKOU STRANOU reprezentovanou:
Sdružením rozvoje a regionální spolupráce "Olza" se sídlem v Těšíně

(Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" z siedzibą w Cieszynie)

a

ČESKOU STRANOU reprezentovanou:
Regionálním Sdružením česko-polské spolupráce Těšínského Slezska se sídlem v Českém Těšíně
(Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Cieszyńskiego z siedzibą w Czeskim Cieszynie)

 

Preambule
 

"Sdružení rozvoje a regionální spolupráce "Olza" se sídlem v Těšíně" a "Regionální Sdružení česko-polské spolupráce Těšínského Slezska se sídlem v Českém Těšíně", dále nazývané strany,

 • podporující ideu přeshraniční spolupráce a evropské jednoty,
 • dbající o rozvoj vzájemných a přátelských vztahů mezi Polskou republikou a Českou republikou,

v souladu s "Dohodou mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o přeshraniční spolupráci", uzavřenou dne 8. září 1994 ve Varšavě, přičemž zároveň beroucí v úvahu:

 • ustanovení "Evropské rámcové konvence o přeshraniční spolupráci mezi společenstvími a územními orgány", přijaté Radou Evropy v Madridu dne 21. května 1980;
 • cíl "Dohody o regionální spolupráci", uzavřené 24. března 1993 v Českém Těšíně a 10. ledna 1996 v Kyjově, mezi polskou stranou reprezentovanou Spolkem komunálního rozvoje Těšínského Slezska se sídlem v Těšíně a českou stranou reprezentovanou Radou regionálního rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci a Spolkem komunálního rozvoje okresu Karviná,

se rozhodly uzavřít dohodu o regionální spolupráci pod názvem "Euroregion Těšínské Slezsko"

 

§ 1
Obecná ustanovení

 1. Tato dohoda není v rozporu s obsahem příslušných právních předpisů platných ve státech jednotlivých stran této dohody.
   
 2. V případě existence v právním systému státu, kteréhokoli ze stran této dohody, povinnosti jejího schválení nebo vyjednání příslušnými státními orgány jako podmínky platnosti této dohody, strany jsou povinny podat žádost o takové rozhodnutí.
   
 3. Euroregion nemá nadnárodní ani nadstátní charakter, ale je dobrovolným společenstvím sdružení, jejichž dohoda slouží jejich vzájemné spolupráci.

§ 2
Název, sídlo, znak

 1. Název společenství zvaného dále Euroregion zní:
  v polském jazyce: Euroregion Śląsk Cieszyński - Těšín
  v českém jazyce: Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński
   
 2. Obě strany mohou používat zkrácený název Euroregionu ve svém jazyce.
   
 3. Sídlem orgánů Euroregionu je město Těšín v Polské republice a město Český Těšín v České republice.
   
 4. Euroregion bude používat znak, který bude stanoven do tří měsíců od dne podpisu dohody, ochrana názvu a znaku je záležitostí jednotlivých stran dohody.

§ 3
Územní definice

 1. Členy společenství - Euroregionu jsou:
  • Sdružení rozvoje a regionální spolupráce "Olza" se sídlem v Těšíně v Polské republice
  • Regionální Sdružení česko-polské spolupráce Těšínského Slezska se sídlem v Českém Těšíně v České republice
    
 2. Euroregion působí na území členů Sdružení rozvoje a regionální spolupráce "Olza" se sídlem v Těšíně v Polské republice a na území členů Regionálního Sdružení česko-polské spolupráce Těšínského Slezska se sídlem v Českém Těšíně v České republice.
   
 3. Strany dohody budou pravidelně informovat o změnách v členství svých sdružení a o územních změnách v jednotlivých částech Euroregionu.

§ 4
Právní ustanovení

 1. Euroregion je dohodou o společenství polských a českých sdružení měst, obcí a svazků obcí. Tato sdružení působí na základě právních předpisů státu, ve kterém jsou zaregistrována.
   
 2. Euroregion nemá právní osobnost.
   
 3. Spolupráce v rámci Euroregionu je zaměřena na harmonizaci aktivit v souladu s cíli Euroregionu uvedenými v § 5 dohody
   
 4. Euroregion a všechny jeho orgány pracují v souladu s právními předpisy Polské republiky a České republiky.
   
 5. Podrobná pravidla činnosti Euroregionu stanovuje jeho statut, který schvaluje Rada Euroregionu.

§ 5
Úkoly a cíle

 1. Euroregion podporuje rozvoj v příhraničních oblastech, zejména v oblastech jako jsou:
  1. Výměna zkušeností a informací týkajících se rozvoje regionu,
  2. Výměna zkušeností a informací o trhu práce,
  3. Spolupráce při územním plánování,
  4. Řešení společných problémů v oblasti dopravy, komunikací a spojů a bezpečnosti občanů,
  5. Řešení společných problémů v oblasti ekologie a přírodního prostředí,
  6. Spolupráce při prevenci a likvidaci následků přírodních katastrof,
  7. Spolupráce v oblasti hospodářství a obchodu,
  8. Rozvoj turistiky, cestovního ruchu včetně dalšího zlepšování pohybu přes hranice,
  9. Akce podporující rozvoj kultury, vzdělávání a sportu, zejména výměna informací o těchto aktivitách,
  10. Kulturní výměna a péče o společné kulturní dědictví,
  11. Vzájemná spolupráce záchranných a horských služeb na území Euroregionu,
  12. Spolupráce mezi školami a mládeží na území Euroregionu.

    
 2. Euroregion podporuje v rámci svých možností zájmy měst a obcí, sdružení, organizací a fyzických osob, které odpovídají rozvojovým cílům regionu.
   
 3. Euroregion podporuje na regionální úrovni všechny ty aktivity, které vedou k přistoupení Polské republiky a České republiky k Evropské unii.
   
 4. Euroregion podporuje uzavírání mezinárodních smluv vedoucích k přeshraniční spolupráci.

§ 6
Orgány

 1. Orgány Euroregionu jsou:
  1. Rada Euroregionu,
  2. Sekretariát Euroregionu.

§ 7
Rada Euroregionu

 1. Rada Euroregionu je nejvyšším orgánem Euroregionu.
   
 2. Radu Euroregionu tvoří osm členů delegovaných po čtyřech z každé strany.
   
 3. Rada Euroregionu volí ze svého středu Předsedu Rady a jeho zástupce, s dodržením zásady rozdělení funkcí mezi obě strany a střídavosti jejich mandátů. Pokud nebude rozhodnuto jinak, první předseda bude zvolen náhodně ze dvou kandidátů (jeden kandidát z každé strany).
   
 4. Funkční období Rady Euroregionu odpovídá obdobím mandátů orgánů delegujících jednotlivé strany.
   
 5. Běžná zasedání Rady Euroregionu jsou svolávána minimálně dvakrát do roka, z toho jedno zasedání je spojeno s valným shromážděním zástupců obcí a sdružení, za účelem seznámení se s programem činnosti Euroregionu.
   
 6. Mimořádné zasedání Rady Euroregionu může být svoláno kdykoliv na základě návrhu dvou členů Rady Euroregionu.
   
 7. Zasedání Rady svolává Sekretariát Euroregionu.
   
 8. Úkoly Rady zahrnují:
  1. schválení stanov Euroregionu,
  2. schvalování společných záměrů,
  3. rozhodování o podmínkách využití společných finančních prostředků,
  4. schvalování zpráv o využití finančních prostředků,
  5. jmenování členů sekretariátu,
  6. vytváření pracovních skupin,
  7. delegování zástupců reprezentujících Euroregion navenek.
    
 9. Rada může na svá zasedání pozvat s poradním hlasem zástupce orgánů státní moci a správy.

§ 8

Sekretariát Euroregionu

 

 1. Sekretariát je výkonným orgánem Euroregionu.
   
 2. Sekretariát tvoří dva sekretáři, vedoucí kancelář sekretariátu. Každý sekretář má svého zástupce.
   
 3. V běžných záležitostech sekretáři vykonávají své funkce samostatně. V ostatních věcech jednají ve shodě.
   
 4. Kancelář Sekretariátu plní administrativní funkce Euroregionu.
   
 5. Činnost kanceláře je vnitřní záležitostí každé ze stran, které pro realizaci své činnosti zajišťují podmínky pro fungování této kanceláře.
   
 6. Úkoly Sekretariátu Euroregionu zahrnují:
  1. Představování Euroregionu navenek.
  2. Svolávání zasedání Rady Euroregionu.
  3. Příprava a předložení návrhů usnesení Rady Euroregionu a příprava informačních materiálů pro Shromáždění zástupců městských národních sdružení.
  4. Realizace usnesení Rady Euroregionu.
  5. Vedení kanceláře Sekretariátu.

§ 9
Stálé nebo dočasné pracovní skupiny

 1. Pracovní skupiny a jejich složení jsou jmenovány Radou Euroregionu.
   
 2. Pracovní skupiny vypracovávají návrhy společných projektů a plní úkoly svěřené Radou Euroregionu
   
 3. Pracovní skupiny jednají ve shodě se Sekretariátem Euroregionu
   
 4. Pracovní skupiny nejsou orgány Euroregionu.

§ 10
Přijímání usnesení

 1. Usnesení přijímá pouze Rada Euroregionu
   
 2. Rada může přijmout usnesení, pokud je na zasedání přítomno minimálně dva členové z každého sdružení.
   
 3. Usnesení se přijímá souhlasem všech přítomných členů Rady.
   
 4. Všechny písemnosti a dokumenty budou zhotoveny v polštině a češtině.

§ 11
Financování

 1. Finanční prostředky na činnost Euroregionu jsou shromažďovány na samostatných bankovních účtech stran a mohou být vytvořeny:
  1. přes příspěvky jednotlivých stran Euroregionu ze svých vlastních zdrojů,
  2. přes dotace,
  3. přes dary,
  4. přes jiné zdroje financování.
    
 2. O způsobu financování úkolů rozhoduje Rada Euroregionu. Základem usnesení je finanční plán vypracovaný na základě prohlášených prostředků stran.
   
 3. Finanční hospodaření Euroregionu je transparentní pro strany.
   
 4. Činnost kanceláře Sekretariátu je financována stranou, která tuto kancelář zřídila podle § 8 bodu 5.

§ 12
Zrušení Euroregionu

 1. Euroregion se zrušuje, pokud jedna ze stran písemně oznámí dobrovolné ukončení svého členství.
   
 2. V případě zrušení Euroregionu se uplatňují ustanovení § 13 bodů 3-5.

§ 13
Doba trvání smlouvy

 1. Tato smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.
   
 2. Obsah smlouvy lze změnit se souhlasem obou stran s výhradou par.1 odst.2 Změny vyžadují písemnou formu.
   
 3. Smlouva ztrácí platnost, pokud jedna ze stran oznámí své odstoupení od Euroregionu.
   
 4. Odstoupení od Euroregionu by měla strana oznámit Radě Euroregionu minimálně šest měsíců před plánovaným datem odstoupení.
   
 5. O způsobu likvidace Euroregionu a uspokojení všech jeho závazků rozhoduje Rada Euroregionu.

§ 14
Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních v polštině a ve čtyřech ve češtině, přičemž obě verze mají stejnou právní sílu.
   
 2. Každá strana smlouvy obdrží tři vyhotovení ve svém jazyce a jedno vyhotovení v jazyce druhé strany smlouvy.
   
 3. Všechna vyhotovení smlouvy budou podepsána statutárními zástupci obou stran.
   
 4. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.


PODPISY STRAN SMLOUVY:
 

Společnost pro rozvoj a spolupráci
regionu "Olza" 

 1. Jan Olbrycht
 2. Marek Dorsz

Regionální společnost
česko-polské spolupráce Těšínského Slezska

 1. Lubomir Kuźnik
 2. Igor Petrov