Poslání, cíle a úkoly

Sdružení pro regionální rozvoj a spolupráci „Olza“ (Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”) se sídlem v Těšíně je organizace založená v roce 1998 na základě dobrovolné dohody obcí a okresů (powiaty) v Polské republice, provozující aktivity spočívající v podpoře místního a regionálního rozvoje v česko-polském pohraniční v oblasti kolem řeky Olzy/Olše.

Hlavním cílem Sdružení „Olza“ je podpora místního a regionálního rozvoje v česko-polském pohraničí podél řeky Olzy/Olše. 

Tyto cíle jsou plně v souladu s cíli Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko, díky kterému Sdružení „Olza“ realizuje své poslání, jimž je supralokální spolupráce s českým partnerem.

Sdružení spravuje polskou turistickou značku Śląsk Cieszyński a zároveň vedoucím partnerem sítě Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu.

Členy sdružení jsou obce Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Godów, Goleszów, Hażlach, Istebna, Jasienica, Jastrzębie-Zdrój (městský okres – powiat grodzki), Jaworze, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice a Powiat Cieszyński (zemský okres – powiat ziemski).


 

Cílem sdružení je podporovat místní a regionální rozvoj na území členských obcí a samosprávních celků.

Ve stanovách Sdružení pro regionální rozvoj a spolupráci „Olza“ je uvedeno, že bude sdružení prosazovat své cíle zejména prostřednictvím:

 • hledání nových příležitostí pro ekonomický rozvoj a zaměstnanost obyvatel prostřednictvím opatření vedoucích ke zlepšení technické infrastruktury a iniciativ k přilákání investorů;
 • šíření příznivé image regionu s důrazem na jeho výhodnou polohu a další hodnoty, jež povedou k hospodářskému rozvoji;
 • aktivit zaměřených na zlepšování životního prostředí;
 • vzdělávacích aktivit zaměřených na výměnu informací, znalostí a zkušeností týkajících se místního a regionálního rozvoje;
 • kulturních a sportovních aktivit vedoucích k popularizaci hodnot, které budují regionální identitu obyvatel;
 • vytváření podmínek pro co nejširší přeshraniční kontakty obyvatel se zvláštním důrazem na přeshraniční spolupráci se samosprávami a dalšími organizacemi v ČR;
 • provádění publikační, školící a propagační činnosti související s náplní činnosti sdružení a jeho členů;
 • proevropských aktivit týkajících se zejména informační a vzdělávací problematiky v rámci Euroregionálního evropského informačního centra působícího v rámci sdružení;
 • provozování činnosti v oblasti cestovního ruchu, zejména prostřednictvím vytváření a propagace regionálních turistických produktů, shromažďování, zpracování a sdílení regionálních turistických informací v rámci Přeshraniční informační agentury působící v rámci sdružení a spolupráce se subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu; 
 • jakýchkoliv dalších aktivit, které mohou přispět k dosažení cílů sdružení a zájmů jeho členů s přihlédnutím ke specifičnosti polohy regionu v oblasti, kde se stýkají obce Polska a České republiky, a možnostem, které tato výhodná poloha na česko-polské hranici  nabízí pro rozvoj příhraničí v obou zemích.
Prostřednictvím spolupráce v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko sdružení dále:

Podporuje rozvoj v příhraničí, zejména v oblastech jako jsou:

 • výměna zkušeností a informací týkajících se rozvoje regionu,
 • výměna zkušeností a informací ohledně trhu práce,
 • spolupráce při územním plánování, 
 • řešení společných výzev v oblasti dopravy, komunikace, propojování a bezpečnosti obyvatel, 
 • řešení společných problémů v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, 
 • spolupráce při prevenci a odstraňování následků přírodních katastrof,
 • spolupráce v oblasti ekonomiky a obchodu,
 • rozvoj turistiky, cestovního ruchu a zjednodušování přeshraničního pohybu, 
 • aktivity podporující rozvoj kultury, vzdělávání a sportu, zejména výměna informací v těchto oblastech, 
 • kulturní výměna a péče o společné kulturní dědictví,
 • vzájemná spolupráce složek záchranné a horské služby na území Euroregionu,
 • spolupráce mezi školami a mládeží na území Euroregionu.  


Euroregion podporuje v rámci svých možností zájmy měst a obcí, spolků, organizací a fyzických osob, které naplňují rozvojové cíle regionu.

Na regionální úrovni Euroregion podporuje všechny aktivity, které vedou ke vstupu Polské republiky a České republiky do Evropské unie.

Euroregion podporuje uzavírání mezinárodních dohod vedoucích k rozvoji přeshraniční spolupráci.

Své cíle a úkoly sdružení naplňuje realizací vlastních projektů a podporou projektů jiných institucí.