Misja, cele i zadania

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą w Cieszynie to organizacja założona w 1998 roku jako dobrowolne porozumienie gmin i powiatów w RP, prowadząca działalność polegającą na wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego na obszarze przylegającym do granicy polsko-czeskiej w rejonie biegu rzeki Olzy.

Podstawowym celem SRiWR „Olza” jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego na terenach obszarów przylegających    do granicy polsko-czeskiej w rejonie biegu rzeki Olzy.
Cele te są spójne z celami Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tešinské Slezsko, dzięki któremu SRiWR „Olza” realizuje swoją misję, jaką jest ponadlokalna współpraca z partnerem czeskim.

Stowarzyszenie zarządza Polską Marką Turystyczną Śląsk Cieszyński oraz jest liderem sieci EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego.

Członkami Stowarzyszenia są Gminy Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Godów, Goleszów, Hażlach, Istebna, Jasienica, Jastrzębie-Zdrój (powiat grodzki), Jaworze, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice oraz Powiat Cieszyński (powiat ziemski).

 


Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego na terenach gmin i powiatów członkowskich.


Statut Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‘Olza’ określa, że będzie ono realizować swoje cele m.in. przez:

 • poszukiwanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego i zatrudnienia mieszkańców, poprzez działania zmierzające do poprawy infrastruktury technicznej, i inicjatywy służące przyciągnięciu inwestorów;
 • upowszechnianie korzystnego wizerunku regionu z naciskiem na jego korzystne położenie i inne walory sprzyjające ekonomicznemu rozwojowi;
 • działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego;
 • działalność edukacyjną mającą na celu wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego;
 • działalność kulturalną i sportową dla popularyzacji wartości budujących tożsamość regionalną mieszkańców;
 • tworzenie warunków dla najszerszych kontaktów międzynarodowych mieszkańców ze szczególnym naciskiem na współpracę transgraniczną z samorządami i innymi organizacjami Republiki Czech;
 • prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej zakresu działania Stowarzyszenia i jej członków;
 • prowadzenie działalności proeuropejskiej, w szczególności problematyki informacyjnej i edukacyjnej w ramach funkcjonującego przy Stowarzyszeniu Euroregionalnego Centrum Informacji Europejskiej;
 • prowadzenie działalności z obszaru turystyki, w szczególności tworzenia i promocji ponadlokalnych produktów turystycznych, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania ponadlokalnej informacji turystycznej w ramach funkcjonującej przy Stowarzyszeniu Agencji Informacji Przygranicznej oraz współpracy z branżą turystyczną;
 • wszelkie inne działania mogące przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia i interesów jego członków, z uwzględnieniem specyfiki położenia regionu na obszarze styku gmin Polski i Czech oraz szans jakie to położenie stwarza dla regionów przygranicznych obu państw.

Poprzez współpracę w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński Stowarzyszenie dodatkowo:


Wspiera rozwój w obszarach przygranicznych, a zwłaszcza w takich dziedzinach jak:

 • Wymiana doświadczeń i informacji dot. rozwoju regionu,
 • Wymiana doświadczeń i informacji dotyczących rynku pracy,
 • Współpraca przy planowaniu przestrzennym,
 • Rozwiązywanie wspólnych problemów w dziedzinie transportu, komunikacji i łączności oraz bezpieczeństwa obywateli,
 • Rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących ekologii i środowiska naturalnego,
 • Współpraca przy zapobieganiu i likwidacji następstw klęsk żywiołowych,
 • Współpraca w dziedzinie gospodarczej i handlowej,
 • Rozwój turystyki, ruchu podróżnych łącznie z dalszym usprawnieniem ruchu granicznego,
 • Akcje wspierające rozwój kultury, oświaty i sportu, zwłaszcza wymiana informacji dotyczących tych działań,
 • Wymiana kulturalna i opieka nad wspólnym dziedzictwem kultury,
 • Wzajemna współpraca służb ratowniczych i górskich na terenie Euroregionu,
 • Współpraca między szkołami i młodzieżą na terenie Euroregionu.


Euroregion wspiera w ramach swoich możliwości interesy miast i gmin, stowarzyszeń, organizacji i osób fizycznych, które odpowiadają celom rozwojowym regionu.

Euroregion wspomaga na poziomie regionalnym wszystkie te działania, które prowadzą do przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej.

Euroregion wspiera zawieranie międzynarodowych umów, prowadzących do współpracy transgranicznej.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez wdrażanie projektów własnych i wspieranie projektów innych instytucji.