Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

Numer

CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000370

Wnioskodawca

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"

Kwota dofinansowania

3 224 554,14 EUR

Źródło dofinansowania

INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

Partnerzy

Miasto Jastrzębie-Zdrój Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Wartość całkowita

3 793 593,10 EUR

Dziedzina

Turystyka

Głównym celem projektu jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego opartego na rozwoju i promocji dziedzictwa postindustrialnego Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego jako unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego w postaci Centrum  Dziedzictwa Postindustrialnego w Jastrzębiu-Zdroju oraz transgranicznej trasy turystycznej Węgla i Stali łączącej przez granicę wybrane obiekty postindustrialne śląskiej Trasy Zabytków Techniki (PL) i morawsko-śląskiej Technotrasy (CZ). Wdrożenie projektu poprzez m.in. wykorzystanie i adaptację obiektów postindustrialnych w Ostrawie i Jastrzębiu-Zdroju umożliwi poprawę sytuacji na transgranicznym rynku pracy związaną z obsługą wzmożonego ruchu turystycznego. Adaptacja obiektów postindustrialnych. Kolejnym efektem realizacji projektu jest usunięcie transgranicznych barier przestrzennych połączenie postindustrialnych elementów dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy.
 W ramach wdrażania projektu partnerzy realizują następujące działania kluczowe:

Zarządzanie projektem
Projekt jest wspólnie zarządzany przez partnerskie podmioty podczas całej jego realizacji. W ramach projektu każdy z partnerów wskazał swojego koordynatora, który z ramienia danej instytucji odpowiedzialny jest za koordynację działań kluczowych z pozostałymi partnerami.

Działania promocyjne i informacyjne
W ramach działań projektu podejmowany jest szereg działań promocyjnych i informacyjnych, które można podzielić na dwie grupy:
- obowiązkowe elementy informacji i promocji z zakresu informowania o źródle finansowania (Program, UE) - umieszczanie logotypów na wszystkich materiałach promocyjnych i wybranych dokumentach, tablice pamiątkowe na infrastrukturze, ustne informowanie uczestników spotkań itp.,
- działania z zakresu promocji i informacji produktu turystycznego skierowane do turystów.

Powołanie wspólnej grupy roboczej ds. Transgranicznego produktu turystycznego
W ramach działania  powołana została wspólna grupa robocza będąca kontynuacją grupy działającej na rzecz przygotowania wniosku projektowego. Działania koordynacyjne grupy zapewniają  partnerzy regionalni, czyli SRiWR Olza i MST. Dzięki temu wyniki jej prac będą miały wymiar ponadregionalny. Do zadań grupy złożonej z przedstawicieli partnerów projektu oraz zaproszonych ekspertów z zakresu kultury, turystyki, architektów i przedstawicieli samorządów z obu stron granicy oraz ich zrzeszeń należą:

  1. Wypracowanie modelu komunikacji tzw. Science busów pomiędzy obiektami.
  2. Stworzenie wspólnego planu promocji.
  3. Przygotowanie transferu wiedzy i doświadczeń z DOV do Jastrzębia-Zdroju w zakresie dotychczasowych osiągnięć DOV.
  4. Stworzenie wspólnej metodologii wykreowania transgranicznego produktu turystycznego DOV i ECDP.
  5. Współpraca w zakresie przygotowania ekspozycji i nowoczesnej adaptacji przestrzenni z wykorzystaniem doświadczeń DOV i innych europejskich podobnych projektów.

Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego (CDP)
W Jastrzębiu-Zdroju zaadaptowany zostanie budynek byłej łaźni górniczej kopalni Moszczenica na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego ‘Łaźnia Moszczenica’ (CDP). Ten opuszczony budynek został przejęty przez samorząd gminy - posiada on pierwotny, oryginalny jeszcze system transportu i sposobu czyszczenia odzież górniczej (podwieszany pod sufitem), który dodaje tomu miejscu niesamowitego klimatu epok minionych. W ramach prac inwestycyjnych zostanie maksymalnie zachowany pierwotny charakter budynku, zostaną przeprowadzone prace instalacyjne, adaptacyjne, związane z udostępnieniem go dla ruchu turystycznego i funkcjonowania centrum informacyjnego.

Wspólne działania marketingowe po obu stronach granicy promujące DOV i CDP
W ramach prac wspólnej grupy roboczej zostanie wypracowana wspólna metodologia promocji wspólnego produktu turystycznego, która zostanie następnie wdrożona przez wszystkich partnerów. Działanie będzie koordynowane głównie przez partnerów regionalnych, czyli MST i SRiWR Olza tak, aby objąć nimi jak najszerszy okręg potencjalnych turystów. Partnerzy posiadają wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu tego typu kampanii, dzięki czemu będzie ona efektywniejsza i komplementarna z już prowadzonymi działaniami promocyjnymi i informacyjnymi w regionach.

Stworzenie transgranicznej trasy turystycznej Węgla i Stali będącej łącznikiem Technotrasy (CZ) i Szlaku Zabytków Techniki (PL)
W ramach działań projektu dojdzie do stworzenia dodatkowej trasy turystycznej mającej połączyć najbardziej wartościowe obiekty dziedzictwa postindustrialnego na pograniczu Śląska Cieszyńskiego (w regionie znajduje się kilkadziesiąt obiektów udostępnionych dla ruchu turystycznego). Transgraniczny Szlak Turystyczny będzie nosił nazwę Szlak Węgla i Stali i będzie odwoływał się do wspólnego dziedzictwa tych dwóch powiązanych branży przemysłu sięgających swoim korzeniami XVII wieku.

Stworzenie w DOV zaplecza informacyjno dydaktycznego dla polskich turystów oraz w CDP dla czeskich
W ramach działania dojdzie do stworzenia systemowych rozwiązań w zakresie obsługi ruchu turystycznego dla odwiedzających z drugiej strony granicy. W DOV zostanie przygotowane zaplecze dla polskich turystów, zatrudnieni zostaną lektorzy z językiem polskim, przygotowani zostaną także specjalni przewodnicy do obsługi zorganizowanych grup szkolnych czy zorganizowanych grup studytour. W ramach stworzenia zaplecza dla polskich turystów zostanie przygotowany pełny program i materiały w języku polskim tak, aby standard obsługi polskiego turysty niczym nie odbiegał od obsługi rodzimego turysty. W oparciu o te same mechanizmy zostanie stworzony system w CDP dla turystów z Czech.

Uruchomienie regularnej komunikacji autobusowej tzw. Science busów pomiędzy DOV i CDP
W ramach działań projektu dojdzie do uruchomienia wspólnej linii autobusowej (zamówienie usługi zewnętrznej do obsługi linii bez naruszania zasad konkurencyjności na wewnętrznym rynku UE)pomiędzy DOV i CDP. Linia będzie kursowała w według określonego rozkładu jazdy pomiędzy obiema obiekty DOV i CPD.  Z autobusu będą mogli skorzystać jedynie Ci, którzy zakupią bilet wstępu do przynajmniej jednego obiektu objętego projektem tj. DOV lub CDP. Będzie to usługa objęta biletem wstępu, bez dodatkowych opłat.

Włącznie DOV i CDP do programu Industriady jako wydarzeń zaprzyjaźnionych.
Przy aktywnej współpracy Euroregionu Śląsk Cieszyński ze Śląską Organizacją Turystyczną Miasto Jastrzębie-Zdrój uczyni kroki mające na celu włącznie CDP i DOV do programu jednej z najbardziej popularnych imprez turystycznych w Polsce ‘Industriady’ festiwalu szlaku zabytków techniki.  

 
Dodatkowe informacje

 

Zobacz również

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI - TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO.W RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKO-POLSKIEJ

Szczegóły projektu

PiaR-EUroregion

Szczegóły projektu

Giełda Partnerstw Euroregionu ŚC-TS

Szczegóły projektu

EuroInter Cooperation 2016-2020

Szczegóły projektu

TEIN - platforma dialogu na granicy

Szczegóły projektu

Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

Szczegóły projektu

EURO-IN.NET. Rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego

Szczegóły projektu

Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim

Szczegóły projektu

Nowe perspektywy! Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-czeskim

Szczegóły projektu

Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo”

Szczegóły projektu