„MODEL.COM – Model komunikacji w sytuacjach kryzysowych”

Krótki opis projektu: 

Celem projektu jest opracowanie Modelu komunikacji w sytuacjach kryzysowych, który będzie stanowił wzór dla innych regionów granicznych w zakresie prowadzenia tego typu działań. Zadanie wpisuje się w dotychczas podejmowane przez Stowarzyszenie „Olza” inicjatywy i stanowi odpowiedź na obecną sytuację związaną z pandemią COVID-19. Zaplanowane w projekcie aktywności przyniosą synergię w prowadzeniu szeroko rozumianej polityki komunikacyjnej, wesprą proces przekazywania informacji oraz podniosą jakość świadczenia usług publicznych w tym zakresie. 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

Partner: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

Kwota przyznanej dotacji: 60.000,00 PLN 

Opis projektu: 

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” - polski partner umowy pod nazwą Euroregion Śląsk Cieszyński od ponad 20 lat prowadzi działania w różnych obszarach współpracy transgranicznej - kulturze, sporcie, turystyce, przedsiębiorczości, szkolnictwie, transporcie, ochronie środowiska, ochronie zdrowia i zarządzaniu kryzysowym. W tym czasie Stowarzyszenie zrealizowało ponad 100 projektów, z których zdecydowana większość była skierowana na rzecz zbliżania polskich i czeskich społeczeństw, pogłebiania współpracy i dobrego sąsiedztwa między Polakami a Czechami. 

Celem przedkładanego do dofinansowania zadania jest stworzenie Modelu komunikacji w sytuacjach kryzysowych. W ramach projektu zaplanowano następujące grupy aktywności:

 

 1. Analityczno-badawcze - będą one polegały na pozyskaniu informacji i przeprowadzeniu analizy danych na temat szeroko rozumianego wpływu zamknięcia polsko-czeskiej granicy na różne aspekty życia społeczno-gospodarczego. Badania obejmą obszar Euroregionu Śląsk Cieszyński w granicach administracyjnych województwa śląskiego i województwa morawsko-śląskiego. W tym celu zostaną wykorzystane 4 metody badawcze:
 • ankieta elektroniczna z wykorzystaniem kwestionariusza Google, adresowana do min. 1500 respondentów reprezentujących jednostki administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, lokalne społeczności;
 • wywiady bezpośrednie/telefoniczne z liderami opinii - przedstawicielami min. 10 instytucji reprezentujących jednostki administracji rządowej, partnerów umowy euroregionalnej pod nazwą Euroregion Śląsk Cieszyński, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, lokalne społeczności  - min. 10 wywiadów;
 • uzupełniające badania ankietowe z wykorzystaniem kwestionariusza Google lub ankiety elektronicznej, adresowane do min. 20 respondentów reprezentujących organizacje działające w obszarze zarządzania kryzysowego; 
 • analiza desk research istniejących opracowań i dokumentów istotnych z punktu widzenia podejmowanej problematyki. 
 • Efektem procesu analityczno-badawczego będzie opracowanie raportu, który zostanie wykorzystany do przygotowania Modelu komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

 

 1. Koncepcyjno-prognostyczne - ich celem będzie opracowanie Modelu komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Prace związane z tworzeniem modelu obejmą:
 • zorganizowanie 1 konferencji o charakterze informacyjnym (Jastrzębie-Zdrój), na której zostaną przedstawione wnioski z przeprowadzonego wcześniej procesu analityczno-badawczego i rozpoczną się prace nad budową partnerstwa na rzecz modelu. Podczas tego zdarzenia zakłada się powołanie Rady Programowej, w skład której wejdą przedstawiciele poszczególnych grup docelowych projektu, a partnerstwo związane z modelem komunikacji będzie miało formę otwartej deklaracji. Deklaracja zostanie podpisana początkowo przez kilku sygnatariuszy. Będzie jednak umożliwiała dopisywanie się kolejnych osób w trakcie rozwijania partnerstwa. W konferencji weźmie udział min. 50 uczestników. 

Jeżeli pozwolą na to warunki, będą czynione starania, aby konferencja była zrealizowana w formie tradycyjnej, a jeśli zaistniałaby konieczność dostosowania zakładanej liczby uczestników do aktualnej sytuacji epidemicznej i obowiązujących regulacji prawnych w Polsce lub Czechach, to liczba ta ulegnie obniżeniu. W tym wypadku zostaną zastosowane alternatywne metody działań w formie wideotransmisji z wykorzystaniem jednej z ogólnodostępnych platform (TEAMS, ZOOM, MEET, SKYPE lub inne, w tym technologii live streaming czyli wideotransmisji na żywo). Za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej zostanie zbudowane wirtualne studio, w którym będą obecni organizatorzy oraz część uczestników (jeżeli pozwolą na to warunki epidemiczne – zgromadzeni w jednym, rzeczywistym miejscu) oraz pozostała część uczestników konferencji, która dołączy się zdalnie;

 • zorganizowanie 4 wideospotkań konsultacyjnych z wybranymi przedstawicielami grup docelowych (min. 5 osób uczestniczących w 1 wideospotkaniu konsultacyjnym) z wykorzystaniem jednej z ogólnodostępnych platform (TEAMS, ZOOM, MEET, SKYPE lub innej). W odróżnieniu od konferencji wszyscy uczestnicy wideospotkań będą w nie zaangażowani zdalnie (za pośrednictwem łącza online z wirtualnymi studiami), a jedynie prowadzący zdarzenia będą przebywali w miejscach ich organizacji/inicjowania;
 • zorganizowanie 1 debaty połączonej z serią warsztatów prowadzonych w 4 grupach tematycznych (Cieszyn). Podczas debaty zostaną przedstawione pierwsze wyniki prac nad modelem, które zostaną opracowane w oparciu o działania analityczno-badawcze, przeprowadzoną konferencję i wideospotkania konsultacyjne. Z kolei tematyka warsztatów odbywających się po zakończeniu debaty będzie pochodną zagadnień zdefiniowanych w trakcie prac nad modelem. 

Jeżeli pozwolą na to warunki, będą czynione starania, aby debata i warsztaty były zrealizowane w formie tradycyjnej, a jeśli zaistniałaby konieczność dostosowania zakładanej liczby ich uczestników do aktualnej sytuacji epidemicznej i obowiązujących regulacji prawnych w Polsce lub Czechach, to liczba ta ulegnie obniżeniu. W tym wypadku zostaną zastosowane alternatywne metody działań w formie wideodebaty z serią wideowarsztatów z wykorzystaniem jednej z ogólnodostępnych platform (TEAMS, ZOOM, MEET, SKYPE lub inne, w tym technologii live streaming. W debacie i  serii warsztatów tematycznych weźmie udział min. 50 uczestników;

 • przeprowadzenia min. 50 konsultacji telefonicznych i mailowych dotyczących finalizacji prac nad modelem, w tym z sygnatariuszami deklaracji partnerstwa.
 • Efektem procesu koncepcyjno-prognostycznego będzie opracowanie i wydanie Modelu komunikacji w sytuacjach kryzysowych

 

 1. Promocyjno-informacyjne - ich celem będzie wizerunkowe wsparcie  działań prowadzonych nad Modelem komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Działania informacyjno-promocyjne obejmą:
 • poszerzenie zakresu działania 1 strony internetowej obługującej Forum Współpracy Terytorialnej (www.fwt.olza.pl) i zarządzanej przez Stowarzyszenie „Olza“ (przy współpracy RSTS), dzięki dodaniu do niej nowej funkcjonalności, która będzie umożliwiała prowadzenie dyskusji na temat problematyki zarządzania kryzysowego i sygnalizowania różnego rodzaju problemów w tej dziedzinie w odniesieniu do granicy państwowej. Funkcjonalność ta zostanie uruchomiona w trakcie realizacji przedsięwzięcia i będzie wykorzystywana na potrzeby projektu, a także po jego zakończeniu;
 • wykonanie 1 spotu promocyjnego wraz z zamieszczeniem go w serwisach internetowych zarządzanych przez Stowarzyszenie „Olza“ i RSTS. Spot będzie krótkim, kilkudziesięciosekundowym filmem poświęconym Modelowi komunikacji w sytuacjach kryzysowych;
 • wykonanie 1 reportażu/dokumentu z realizacji projektu wraz z zamieszczeniem go w serwisach internetowych zarządzanych przez Stowarzyszenie „Olza“ i RSTS. Reportaż/dokument będzie stanowił relację z działań, które odbywały się w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz pandemii COVID-19. Uwzględni on także wypowiedzi liderów współpracy, którzy zetknęli się bezpośrednio z pandemią na pograniczu. Liderzy będą reprezentować instytucje i społeczności wchodzące w skład grup docelowych projektu;
 • przygotowanie 6 komunikatów medialnych, których celem będzie promocja przedsięwzięcia wraz z zamieszczeniem ich na profilu Facebook Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz w serwisach internetowych Stowarzyszenia „Olza“ i RSTS.